Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky Messagerie s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky www.123kurier.sk

 

1.Definícia základných pojmov

1.1.Obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto Obchodné podmienky Messagerie, s. r. o.

1.2.Kuriérom sa rozumie spoločnosť: Messagerie, s. r. o., Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná ,
       IČO: 46598863

1.3.Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Kuriér poskytuje na základe jej objednávky kuriérske služby(zabezpečuje prepravu zásielky alebo zásielok z Miesta odoslania do Miesta určenia).

1.4.Odosielateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, od ktorej je zásielka odosielaná. Odosielateľ je osoba, ktorá môže, ale nemusí byť totožná so Zákazníkom. Odosielateľ nie je v zmluvnom vzťahu s Kuriérom v prípade, že ide o osobu odlišnú od Zákazníka; v takomto prípade je Odosielateľ určený objednávkou Zákazníka.

1.5.Miestom odoslania je miesto určené Zákazníkom, na ktorom je Kuriér povinný prevziať zásielku alebo zásielky.

1.6.Miestom určenia je miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Kuriér povinný doručiť zásielku alebo zásielky.

1.7.Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

1.8. Kde sa v týchto Obchodných podmienkach hovorí o tom, že úkon sa musí učiniť písomnou formou,  rozumie sa tým podanie učinené na listine či obdobnom hmotnom materiále, alebo podanie učinené elektronickou poštou (e-mail).

2.Základné ustanovenia

2.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky kuriérske(prepravné) služby poskytované Kuriérom.  

Od týchto Obchodných podmienok sa dá v jednotlivom prípade odchýliť len na základe písomnej  dohody Kuriéra a Zákazníka.

2.2. Tieto Obchodné podmienky sú pre Zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s Kuriérom.

2.3. Zákazník je vo výlučnom zmluvnom vzťahu iba s Kuriérom a v žiadnom prípade nie s akoukoľvek  ďalšou osobou, ktorú Kuriér zabezpečí na prepravu zásielky.

3. Zásielka

3.1.Zásielkou sa rozumie predmet určený na prepravu, ktorý má v súlade s týmito Obchodnými   

podmienkami Kuriér povinnosť prepraviť k Príjemcovi.

3.2. Zásielka musí byť riadne zabalená tak, aby bola chránená proti strate, či poškodeniu a aby nemohla poškodiť iné zásielky, prípadne dopravné prostriedky a nespôsobila ujmu na zdraví obslužnému personálu alebo akýmkoľvek tretím osobám.

 Zásielka musí byť zabezpečená obalom proti akémukoľvek poškodeniu alebo inému znehodnoteniu a to predovšetkým s ohľadom na spôsob prepravy.

3.3. Z prepravy sú vylúčené:

A) Veci ktorých vlastníctvo, šírenie alebo držba je podľa vnútroštátnych alebo  medzinárodných predpisov zakázaná ,ktorých preprava po vozovke alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom, alebo ktorých preprava po vozovke, či akákoľvek iná dispozícia s nimi môže byť inak nebezpečná pre Kuriéra. Predovšetkým preprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, farieb, jedov, výbušnín, vojenskej munície a ďalších obdobných predmetov, krehké a ľahko rozbitné predmety a také predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku, či môžu inak ohroziť riadnu prepravu ,ktoré nie sú chránené alebo zabalené zodpovedajúcim spôsobom, predovšetkým s prihliadnutím na hmotnosť predmetu alebo na jeho iný charakter, ktorým chýbajú potrebné podklady a údaje, predovšetkým nie je uvedená úplná adresa príjemcu.

B) Ak obsahujú tovar podliehajúci riadenému teplotnému režimu, tovar ľahko podliehajúci skaze (napr. potraviny podliehajúce skaze),

C)Živé zvieratá a rastliny.

D)Ľudské alebo zvieracie orgány a ostatky, odpad.
E)Platné eurové bankovky i cudzie, šeky, zmenky a iné cenné papiere, tovar mimoriadnej hodnoty (hlavne drahé kovy a kamene, šperky, starožitnosti, umelecké predmety a nepoistené veci vysokej hodnoty t.j. nad 700,- €), iné predmety, ktoré sú na prepravu zásielok nevhodné (ďalej len „predmety vylúčené z prepravy”)

F)S dobierkou vyššou ako 5000,-eur

G)Určené priamo do vlastných rúk

3.4. V prípade, že Zákazník resp. Odosielateľ odovzdá Kuriérovi na prepravu zásielku, ktorá obsahuje predmet vylúčený z prepravy, Kuriér nezodpovedá za žiadne škody na takejto zásielke. Za to, že zásielka neobsahuje predmety vylúčené z prepravy zodpovedá Zákazník (aj pokiaľ sa nejedná o osobu totožnú s Odosielateľom). Pokiaľ je Odosielateľom osoba odlišná od Zákazníka, je Zákazník povinný zabezpečiť, že Odosielateľ si je vedomý ustanovení týchto Obchodných podmienok, a že koná v súlade s nimi. Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok zo strany Odosielateľa, považuje sa takéto porušenie za porušenie povinností zo strany Zákazníka.

3.5. Z prepravy je taktiež vylúčený predmet, ktorý, hoci inak spĺňa podmienky kladené týmito Obchodnými  podmienkami na zásielku, má byť odoslaný z miesta odoslania alebo je Zákazníkom adresovaný na miesto určenia, ktoré je nedosiahnuteľné, dosiahnuteľné len s mimoriadnym úsilím alebo inak nevhodné, prípadne ide o miesto, kde Kuriér neposkytuje svoje služby.

3.6. V prípade pochybností o tom, či ide alebo nejde o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy, je  

       rozhodujúci názor Kuriéra.

4. Povinnosti Kuriéra

4.1. Kuriér sa zaväzuje:

A) V prípade, že potvrdí objednávku Zákazníka, prevziať zásielku na Mieste odoslania.

B) Po prevzatí zásielky na Mieste odoslania zabezpečiť jej prepravu Príjemcovi zásielky na Miesto určenia.

C) V prípade nemožnosti zásielku doručiť (článok 6.5.) je Kuriér povinný bez ďalšieho odkladu informovať  Zákazníka a dohodnúť ďalší postup.

D) Odovzdať proti písomnému potvrdeniu zásielku Príjemcovi na Mieste určenia.

E) Zabezpečovať prepravu zásielok riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rámci svojich možností v lehote dohodnutej so Zákazníkom (t.j. podľa dohodnutého/objednaného druhu služby Kuriéra).

F) Dohodnutým spôsobom podať Zákazníkovi informáciu o tom, kedy bola zásielka doručená Príjemcovi

G) Všestranne chrániť záujmy Zákazníka, pokiaľ ide o ochranu prepravy zásielky proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť pri preprave.

H)  Poskytnúť Zákazníkovi do šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia prepravy zásielky na jeho žiadosť  kópiu prepravného listu zásielky, z ktorého sa dá určiť, kto a kedy zásielku prevzal, kto bol  Odosielateľom zásielky a kto bol Príjemcom zásielky.

I)Zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy.

4.2. Právny vzťah medzi Zákazníkom a Kuriérom, vzniká okamihom, keď Kuriér prijme zaplatenú objednávku od Zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť Kuriéra zabezpečiť prepravu zásielky.

4.3. Zákazník podaním objednávky dáva Kuriérovi súhlas na prípadné monitorovanie/nahrávanie telefonických objednávok. V prípade sporu o objednávku alebo jej obsah má Kuriér právo takýto záznam (pokiaľ bol vyhotovený) použiť. Ak je Zákazník právnickou osobou, zaväzuje sa toto právo Kuriéra zabezpečiťi vo vzťahu ku svojím zamestnancom, prípadne iným osobám, ktoré jeho menom zariaďujú objednávky (t.j. Kuriér predpokladá, že všetky osoby uskutočňujúce objednávky menom Zákazníka sú o vyššie uvedenom práve Kuriéra riadne informované zo strany Zákazníka a že s uplatňovaním tohto práva Kuriéra vyslovili svoj súhlas). Kuriér sa zaväzuje záznam nepoužiť iným spôsobom; za porušenie tejto povinnosti zodpovedá za škodu tým Zákazníkovi spôsobenú.

4.4. Kuriér môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho Kuriéra a zodpovedá pri tom, ako by prepravu uskutočňoval sám.

4.5. Ak Zákazník pri objednávke zaznačí aj platbu na dobierku, táto dobierka sa Zákazníkovi pripíše na ním zadaný IBAN účet od 7 do 10 pracovných dní, odo dňa doručenia zásielky príjemcovi uvedenom v objednávke alebo osobe, ktorá bola oprávnená zásielku prevziať.

5. Povinnosti Zákazníka

5.1. Zákazník sa zaväzuje:

A) V prípade, že chce využiť služby Kuriéra, objednať prepravu zásielky stanoveným spôsobom, t.j. objednávkovým formulárom na stránke www.123kurier.sk

B) Vypísať na objednávke kompletnú adresu miesta doručenia a miesta vyzdvihnutia zásielky vrátane čísla orientačného a súpisného; len jedno číslo uvedené pri príslušnej ulici sa považuje za číslo orientačné, pokiaľ nie je Zákazníkom písomne určené inak.

C) V objednávke uvádzať svoje meno, adresu a telefónne číslo (ako objednávateľa prepravy), ďalej v objednávke uviesť aj adresu, meno a priezvisko a telefónny kontakt  na doručovaciu adresu, typ zásielky (obálka, balík a pod.)

D)Zabezpečiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primerane povahe a druhu zásielky.

E)Upozorniť Kuriéra pri objednávke, že objednáva prepravu paletovej zásielky rozmerov väčších ako 300 cm a výškou do 220 cm, prípadne zásielky plochého tvaru s dĺžkou väčšou ako 200 cm.

F)Uviesť hodnotu zásielky.

G)Potvrdiť odovzdanie a prevzatie každej zásielky určenej na prepravu na oficiálny, k tomu určený prepravný list Kuriéra.

H)Poskytnúť Kuriérovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Kuriérovi porušením tejto povinnosti.

I)Prijať späť nedoručiteľnú zásielku.

5.2. Zákazník je zodpovedný za pripravenie zásielky na odoslanie tak, aby Kuriér mohol zásielku na mieste odoslania bez zbytočného odkladu prevziať.

Kuriér má právo v prípade naliehavej potreby odvolať osobu prepravujúcu zásielku menom Kuriéra. V takomto prípade sa Zákazníkovi účtuje za objednanú službu plná cena podľa platného cenníka.

V prípade opätovného objednania Kuriéra sa toto považuje za novú objednávku, s plnou cenou prepravy, bez ďalšej zľavy.

Kuriér nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky, pokiaľ bolo toto oneskorenie spôsobené zdržaním pri preberaní zásielky nezavinenom Kuriérom. Kuriér nie je oprávnený účtovať náhradu za stratu času, resp. odvolať osobu prepravujúcu zásielku menom Kuriéra v prípadoch ak zdržanie s prevzatím zásielky bolo spôsobené Kuriérom.

5.3. Pokiaľ Zákazník nie je v danom prípade totožný s Odosielateľom, je Zákazník povinný zabezpečiť, aby uvedené povinnosti boli dodržané; v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku je Zákazník zodpovedný rovnako, ako by zásielku odosielal sám.

6. Doručovanie zásielok

6.1. Povinnosť Kuriéra zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky príjemcovi na mieste určenia.

6.2. Ak nebol Zákazníkom označený Príjemca osobne zastihnutý, môže byť vydaná zásielka aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na mieste určenia v miestnostiach príjemcu, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené zásielku prijať (predovšetkým recepční v objekte s viacerými firmami). Kuriér nie je v žiadnom prípade povinný kontrolovať totožnosť Príjemcu.

6.3. Ak Zákazník predpokladá, že Príjemca nemusí byť v dobe doručenia zásielky prítomný, môže kuriér zásielku odvzdať osobe mimo kanceláriu alebo byt príjemcu (napr. susednej firme, do schránky apod.).

6.4. V prípade, že Zákazník v objednávke uvedie, že je zásielka doručovaná na adresu P. O. BOX, bude takáto objednávka z našej strany odmietnutá.

6.5. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste určenia prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, a to hlavne z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito Obchodnými podmienkami zásielku na Mieste určenia odovzdať (ďalej len „nedoručiteľná zásielka“), musí o tom Kuriér bezodkladne informovať Zákazníka a čakať na ďalšie inštrukcie. Pokiaľ v primeranej dobe, najneskôr však do desiatich minút, nebudú vydané žiadne inštrukcie, pokiaľ nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne ak nebude možné kontaktovať Zákazníka, je Kuriér povinný zásielku doručiť späť Zákazníkovi. V prípade, že Zákazník dá o nedoručiteľnej zásielke Kuriérovi ďalšie inštrukcie, je Zákazník povinný Kuriérovi zaplatiť i cenu za plnenie týchto ďalších inštrukcií.

6.6. Povinnosť Kuriéra zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Zákazníkovi. V tomto prípade rovnako patrí Kuriérovi cena za spiatočnú prepravu.

6.7. Pokiaľ Kuriér zásielku nevydá Príjemcovi, je Zákazník oprávnený požadovať, pokiaľ to je technicky možné, aby preprava zásielky bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak v súlade s účelom prepravy. V takomto prípade musí Zákazník uhradiť náklady s tým spojené a cenu v súlade s cenníkom Kuriéra.

6.8. Ak nemôže byť nedoručiteľná zásielka Zákazníkovi vydaná, je Kuriér oprávnený vziať zásielku do úschovy. Ak bezprostredne hrozí škoda na zásielke alebo ak hrozí vzhľadom k nemožnosti ďalšieho uschovávania zásielky škoda Kuriérovi, a ak zároveň v oboch prípadoch nie je možné vyžiadať si pokyny Zákazníka, ak Zákazník nedáva žiadne, či ak sú jeho pokyny zjavne neuskutočniteľné alebo uskutočniteľné iba s nákladmi zjavne neprimeranými povahe a hodnote zásielky, prípadne ak si Zákazník nevyzdvihne zásielku od Kuriéra, keď mala byť zásielka doručená, je Kuriér oprávnený vhodným spôsobom zásielku predať alebo uskladniť. Cena za uskladnenie zásielky bude spoplatnené cenníkom Kuriéra.
 Ak zo zdržania zásielky hrozí nebezpečenstvo, a ak zároveň nie je možnosťzásielku primerane predať alebo by náklady s predajom boli zjavne neprimerané povahe zásielky, a to predovšetkým v prípade ak prevyšujú náklady napredaj predpokladaný zisk z predaja, je Kuriér oprávnený zásielku zničiť. Náklady, ktoré vzniknú uskladnením, predajom, prípadne zničením zásielky znáša Zákazník.

7. Doba na doručenie zásielky

7.1. Doba, do kedy sa má zásielka doručiť Príjemcovi, je určená maximálnymi prepravnými lehotami Kuriéra, (t. j. v rámci Slovenskej republiky od 24 hod. do 72hod. a Čiech a Poľska od 48 hod. do 72hod od vyzdvihnutia),  ktoré sú uvedené pri jednotlivých druhoch poskytovaných služieb v cenníku Kuriéra. V prípade pochybností alebo nesúladu platí, že záväzné sú tie lehoty, ktoré Kuriér potvrdí telefonicky alebo e-mailom ku dňu prepravy zásielky.

7.2. Maximálne prepravné lehoty začínajú plynúť od okamihu prevzatia zásielky od Odosielateľa do okamihu odovzdania zásielky Príjemcovi, prípadne do okamihu neúspešného pokusu o odovzdanie zásielky Príjemcovi.

7.3. Kuriér sa vynasnaží v rámci svojich možností doručiť zásielku v maximálnych prepravných lehotách uvedených vyššie. Tieto maximálne prepravné lehoty však nie sú zaručené a Kuriér teda nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené oneskoreným doručením.

8. Ceny za prepravu

8.1. Zákazník je povinný po vypísaní objednávkového formulára na stránke Kuriéra cenu prepravy zaplatiť po dokončení objednávky.

8.2. Cena za prepravu zásielky môže byť uhradená platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom cez platobnú bránu 24 PAY, po dokončení objednávky. Kuriér zasiela Zákazníkovi elektronicky faktúru, na mail zadaný v objednávke prepravy.

8.3. V prípade navýšenia ceny prepravy a to kvôli nesprávnemu naváženiu zo strany zákazníka, alebo hmotnostného rozdielu je Kuriér povinný zákazníka bezodkladne informovať o tejto skutočnosti a prípadný finančný rozdiel zákazníkovi naúčtovať.

 8.4.V prípade omeškania s úhradou ceny nie je Kuriér povinný plniť svoje povinnosti voči Zákazníkovi, prípadne poskytovať ďalšie služby Zákazníkovi.

8.5. Pokiaľ Kuriér nemôže dokončiť prepravu kvôli skutočnostiam, za ktoré nezodpovedá, má nárok na cenu zodpovedajúcej uskutočnenej preprave podľa cenníku Kuriéra. Skutočnosť, za ktorú Kuriér nezodpovedá, je nemožnosť doručiť zásielku z dôvodu na strane Zákazníka.

8.6. Poplatky, ktoré fakturuje Kuriér Zákazníkovi podľa týchto Obchodných podmienok, sú uvedené s  DPH.

9. Pravidelná preprava

9.1. Ak si Zákazník dohodne s Kuriérom pravidelnú prepravu zásielok, Kuriér je povinný zabezpečiť, aby sa pravidelne na miesto určené Zákazníkom ako Miesto odoslania v Zákazníkom požadovanú hodinu dostavovala osoba prepravujúca zásielky menom Kuriéra, ktorá bude pripravená prevziať Zákazníkove zásielky.

9.2. Ak je dohodnutá pravidelná preprava, Zákazník je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za túto službu bez ohľadu na to, či Zákazník v dohodnutom čase v mieste odoslania odovzdá alebo neodovzdá kuriérovi zásielku na prepravu.

10. Zodpovednosť Kuriéra za škody

10.1. Kuriér zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Kuriérom, až do jej odovzdania príjemcovi, prípadne do vrátenia zásielky Zákazníkovi.

10.2. V súlade s článkom 7.3 týchto Obchodných podmienok Kuriér nezodpovedá za škody vzniknuté neskorým doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky.

10.3. Kuriér nezodpovedá za škody na zásielke (t.j. škody zapríčinené úplnou alebo čiastočnou stratou zásielky, jej poškodením alebo poškodením obalu)alebo za škody zapríčinené neskorým doručením, chybným doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky, pokiaľ takáto škoda bola spôsobená:

A)V dôsledku porušenia povinností Zákazníka, prípadne tretej osoby, od ktorej Kuriér preberal zásielku v mieste odoslania alebo v dôsledku porušenia povinností vlastníka zásielky alebo príjemcu zásielky.

B)Vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane zvyčajného úbytku.

C) Chybným obalom, na ktorý Kuriér upozornil pri prevzatí zásielky na prepravu; ak však Kuriér neupozornil na vadu obalu, nezodpovedá Kuriér za škodu spôsobenú na zásielke v dôsledku tejto vady len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

D) Mimoriadnymi okolnosťami, ako je vojna, štrajk (okrem štrajku zamestnancov Kuriéra alebo zamestnancov osoby, ktorá na základe právneho vzťahu s Kuriérom zabezpečuje prepravu zásielky), záplavy, extrémne poveternostné podmienky, dopravný kolaps, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti predstavujúce prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle Kuriéra a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Kuriér túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.

10.4. Pri škode vzniknutej na zásielke je Kuriér povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

10.5. V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť určovaná cenou zásielky pri, za počatí prepravy. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky, ak Zákazník nepreukáže niečo iné. Hodnota zásielky sa vypočíta aj na základe amortizačných tabuliek.

10.6. Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu alebo poškodenie za stratu listového dokumentu alebo nosiča dát v informačnej technike cena takéhoto prázdneho listového dokumentu alebo prázdneho nosiča dát.

10.7. Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu za stratu inej zásielky, ako je zásielka uvedená v predchádzajúcom odstavci, náklady na výmenu takejto veci, prípadne primeraná trhová hodnota veci. Pri poškodení alebo znehodnotení takejto zásielky je Kuriér povinný nahradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorú mala zásielka v dobe prevzatia Kuriérom, a hodnotou, ktorú má zásielka poškodená alebo znehodnotená.

10.8. Kuriér zodpovedá v každom prípade za škodu skutočnú; zodpovednosť za ušlý zisk a následné škody je vylúčená.

11. Reklamácia zodpovednosti Kuriéra za škody

11.1. Reklamáciu podáva Odosielateľ alebo Príjemca zásielky spoločnosti  vždy písomne. Príjemca je povinný pri prevzatí zásielky riadne si ju prezrieť. Pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu balíka, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu ohlásiť dopravcovi. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode (Reklamačný protokol) .

Príjemca je povinný nahlásiť vzniknutú škodu bez zbytočného odkladu.

Doložiť aj fotodokumentáciu – fotky, z ktorých je vidieť celú zásielku, štítok, viditeľne poškodené miesta, výplňový materiál, tovar.

V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu.

Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do dvoch dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.

11.2. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že zásielka bola doručená včas a riadne.

Lehota na vybavenie reklamácie je najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú zasielateľ nemal k dispozícii všetky potrebné doklady na vybavenie reklamácie. Zasielateľ vydá príkazcovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie príkazcom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla príkazcu
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí príkazca doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty príkazcu.

Z reklamácie musí byť taktiež zrejmé:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa príkazca domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis príkazcu alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

Ostatné právne vzťahy medzi zasielateľom a príkazcom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

 Zasielateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Zasielateľ určí zverejnením na svojej stránke www.123kurier.sk aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

12. Zodpovednosť Zákazníka za škody

12.1. Zákazník zodpovedá Kuriérovi za všetky ujmy a škody, ktoré Kuriérovi alebo inej osobe vzniknú tým, že Zákazník nesplnil niektorú zo svojich povinností vrátane toho, že odovzdal Kuriérovi predmet, ktorý je podľa týchto Obchodných podmienok vylúčený z prepravy.

13. Vzťah k právnym predpisom SR a súdne spory

13.1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Kuriérom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka

14. Autentické znenie Obchodných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom

14.1. Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom Kuriéra, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene Kuriéra.

14.2. Tieto Obchodné podmienky sa uplatňujú iba vtedy, pokiaľ písomná zmluva neustanoví niečo iné.

14.3. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke www.123kurier.sk. V prípade rozporu má prednosť verzia zverejnená na internetovej stránke www.123kurier.sk, ktorá je jedinou autentickou verziou Obchodných podmienok.

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. Januára  2016.

15.2. Zákazník súhlasí so spracovaním a využitím svojich osobných údajov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Zasielateľ si vyhradzuje právo na úpravy či zmeny týchto VOP.

Messagerie s.r.o., Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná,
 IČO: 46 598 863, IČ DPH:SK2023488610 Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 57023/L.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia